ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Departamento de ventas

ventas de productos, consultas sobre productos, etc

 Departamento de Soporte

Soporte, mesa de ayuda, soporte online

 Departamento de Administración

Administración, reclamos, sugerencias

 Departamento de Cobranza

Cobranzas, pagos atrasados, problemas con pagos, etc

 Departamento Verificación de pagos

Departamento de verificación de pagos

 Departamento Atención al cliente

Departamento Atención al cliente, mesa de ayuda